Via de website van Vakantieverblijf Foxheuvel worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. Vakantieverblijf Foxheuvel acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
  doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
  die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
  en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
  bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Vakantieverblijf Foxheuvel is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met
welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij
gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum

Afhandelen reservering

Wanneer u bij ons een reservering maakt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van
uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze
privacyverklaring.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw
reserveringen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal
een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist,
tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van
zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te
wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te
vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u
de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een
kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van
uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Vakantieverblijf Foxheuvel
Foxheuvelstraat 10
6941 RJ Didam
e-mail: info@foxheuvel.nl
telefoonnummer: 06 48725099